Czy wiesz, że...?

Listę postępowań można przeszukiwać za pomocą dodatkowych parametrów wyszukiwania zaawansowanego.

wyszukiwanie zaawansowane
z 108

092200168 092200168 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

„Dostawa tarcz, szczotek, papieru ściernego do cięcia szlifowania”, dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum“
Termin składania ofert:
29.09.2022 | 08:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

462200958-1 462200958-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

„Kompleksowa obsługa placów składowych i transportu wewnętrznego na powierzchni (w tym kopalnianych sieci kolei wąskotorowych) oraz obsługa urządzeń przeładunkowych i transportowych Zamawiającego dla potrzeb Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Ruda Ruch Bielszowice"
Termin składania ofert:
29.09.2022 | 08:30
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

242200083 242200083 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

"Konserwacja i usuwanie awarii mechanicznych i elektrycznych pomp odwadniających zabudowanych w stacjonarnych pompowniach wód deszczowych oraz pomp odwadniających budynki mieszkalne i posesje na podstawie zawartych ugód z poszkodowanymi wraz z infrastrukturą towarzyszącą obejmująca całodobowy nadzór nad obiektami stacjonarnych pompowni wód deszczowych na terenie górniczym „Brzeszcze IV” w granicach administracyjnych Gminy Brzeszcze"
Usługi naprawcze i konserwacyjne / Usługi w zakresie napraw i konserwacji pomp, zaworów, zaworów odcinających, pojemników metalowych i maszyn
Termin składania ofert:
29.09.2022 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

442101405-1 442101405-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Budowa nowego rurociągu głównego odwadniania DN400 w szybie Grunwald III dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Ruda Ruch Halemba.
Termin składania ofert:
29.09.2022 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

062200226 062200226 POSTĘPOWANIE - PRZETARG

Zmiana systemu odwadniania pompowni ze stacjonarnego na głębinowy „Bolko” CZĘŚĆ I "Dostawa materiałów do zabezpieczenia 3 otworów studziennych" CZEŚĆ II "Dostawa materiałów do budowy progów wodnych”
Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej) / Różne produkty gotowe i elementy z nimi związane
Termin składania ofert:
29.09.2022 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

292200066 292200066 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

„Odbiór i zagospodarowanie odpadu w postaci węży z okuciami o kodzie 16 01 21* dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Wieczorek II“
Termin składania ofert:
29.09.2022 | 09:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

532200360-1 532200360-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Dostawa sprzętu komputerowego dla PGG S.A. z podziałem na zadania
Termin składania ofert:
29.09.2022 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

342200027 342200027 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

Dostawa sprzętu do wykonania monitoringu wizyjnego dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Jastrzębiu-Zdroju KWK „Jas-Mos - Jastrzębie III”, Ruch „Jastrzębie III” 44-330 Jastrzębie-Zdrój, ul. Górnicza 1
Termin składania ofert:
29.09.2022 | 10:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

432200631-1 432200631-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Obsługa bocznicy kolejowej dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit Wola - Czeczott z podziałem na dwa zadania: Zadanie nr 1 - Obsługa infrastruktury kolejowej oraz wykonywanie przewozów kolejowych w jej obrębie Zadanie nr 2 - Diagnostyka, konserwacja i bieżące utrzymanie infrastruktury kolejowej
Termin składania ofert:
30.09.2022 | 08:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

702201561-1 702201561-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Dostawa acetylenu rozpuszczonego do spawania gazowego wraz z dzierżawą dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. – nr grupy 241-1
Termin składania ofert:
30.09.2022 | 08:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

242200152 242200152 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

„Wykonanie pieczątek na potrzeby SRK S.A. w Bytomiu Oddziału w Dąbrowie Górniczej Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji”.
Termin składania ofert:
30.09.2022 | 08:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

092200169 092200169 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

„Dostawa farb i akcesoriów do malowania dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum“
Termin składania ofert:
30.09.2022 | 08:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

442200751-1 442200751-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Drążenie przekopu nr 4 do pokładu 405/L na poziomie 1030 m dla Polskiej Grupy Górniczej oddział KWK Ruda Ruch Halemba
Termin składania ofert:
30.09.2022 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

492200880-1 492200880-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Zawarcie umów ramowych na wykonanie robót budowlanych - remontów z tytułu usuwania szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego w Polskiej Grupie Górniczej S.A. Oddział KWK ROW
Termin składania ofert:
30.09.2022 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

472201260-1 472201260-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Opracowanie projektów budowlanych: zagospodarowania terenu, architektoniczno-budowlanego oraz technicznego dla zadania pt.: Budowa rurociągu głównego odwadniania Ruchu Chwałowice od studni zasuw przy szybie VIII Ruch Chwałowice do hałdy Ruchu Jankowice wraz z odczepem na terenie kopalni w PGG S.A. oddział KWK ROW wraz z wykonaniem przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich, uzyskaniem zgody organu administracji publicznej i pełnieniem nadzorów autorskich podczas realizacji robót
Termin składania ofert:
30.09.2022 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

502201196-1 502201196-1 postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony

Naprawa rurociągu DN 1000 relacji Dziećkowice- Pszów w rejonie ul. Bohaterów Warszawy w Rydułtowach dla PGG S.A. KWK ROW Ruch Rydułtowy
Termin składania ofert:
30.09.2022 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

492101597-1 492101597-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Wymiana transformatorów 6/0,5kV wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej w ZPM PGG S.A. Oddział KWK ROW Ruch Marcel
Termin składania ofert:
30.09.2022 | 09:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

622200689-1 622200689-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Dzierżawa kombajnu ścianowego dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Staszic-Wujek.
Maszyny górnicze, do pracy w kamieniołomach, sprzęt budowlany / Urządzenia górnicze
Termin składania ofert:
30.09.2022 | 10:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

402201111-1 402201111-1 zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony

Świadczenie usług ochrony osób i mienia dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Bolesław Śmiały
Termin składania ofert:
30.09.2022 | 10:00
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.

082200094 082200094 POSTĘPOWANIE - PRZETARG

Odbiór, transport i przetwarzanie w procesie unieszkodliwiania lub odzysku drewnianych podkładów kolejowych o kodzie 17 02 04* dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Makoszowy".
Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne / Usługi związane z odpadami
Termin składania ofert:
30.09.2022 | 11:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

062200225 062200225 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

Dostawa czujników do pomp głównego odwadniania
Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) / Aparatura kontrolna i badawcza
Termin składania ofert:
30.09.2022 | 22:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

052200084 052200084 Tryb podstawowy

Szkolenie pracowników Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w tym: Części I, II, III, IV, V, VI i VII.
Usługi edukacyjne i szkoleniowe / Usługi szkoleniowe
Termin składania ofert:
03.10.2022 | 08:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

182300009 182300009 Tryb podstawowy

Likwidacja 2 obiektów budowlanych ZPMW wraz z infrastrukturą przynależną dla SRK S.A. Oddział KWK „Jas-Mos – Jastrzębie III” Ruch „Jas-Mos".
Roboty budowlane / Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
Termin składania ofert:
03.10.2022 | 08:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

272200142 272200142 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

„Odbicie tynków elewacji budynku mieszkalnego przy ul. 1 Maja 89 w Wałbrzychu” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział Administracja Zasobów Mieszkaniowych
Termin składania ofert:
03.10.2022 | 08:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

272200143 272200143 POSTĘPOWANIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

„Odbicie tynków elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Zachodnia 5 w Wałbrzychu” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział Administracja Zasobów Mieszkaniowych
Termin składania ofert:
03.10.2022 | 08:00
Zamawiający:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
Proszę czekać. Trwa ładowanie danych...